ความประเสริฐของท่านหญิงคอดีญะฮ์ บินติคุวัยลิด (อ.)
Powered by OrdaSoft!

ความประเสริฐของท่านหญิงคอดีญะฮ์ บินติคุวัยลิด (อ.)

คุณลักษณะที่สูงส่งประการหนึ่งของท่านหญิงคอดีญะฮ์ (อ.) คือการเป็นสตรีผู้มีความคิดที่ยาวไกลและมีความลึกซึ้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภูมิปัญญาและความชาญฉลาดในการปฏิบัติของท่านนั้นอยู่ในระดับที่สูงส่งอย่างยิ่ง ซึ่งเราสามารถรับรู้ในประเด็นดังกล่าวนี้ได้จากการที่ท่านหญิงตัดสินใจเลือกท่านศาสดามุฮัมมัด (ซ็อลฯ) มาเป็นสามีคู่ชีวิตในอนาคตของท่าน ท่ามกลางผู้คนที่ร่ำรวยที่มาสู่ขอท่าน

สิ่งที่อยู่เบื้องหน้าท่านผู้อ่านนี้ คือส่วนหนึ่งจากความประเสริฐของท่านหญิงคอดีญะฮ์ (อ.) สตรีผู้ที่เสียสละและอดทนอดกลั้นในอิสลาม

ส่วนหนึ่งจากความประเสริฐของท่านหญิงคอดีญะฮ์ (อ.)

1. การมีความเข้าใจที่ลึกซึ้ง

     คุณลักษณะที่สูงส่งประการหนึ่งของท่านหญิงคอดีญะฮ์ (อ) คือการที่ท่านเป็นสตรีที่มีความคิดที่ลึกซึ้งและยาวไกล โดยเฉพาะอย่างยิ่งภูมิปัญญาและความชาญฉลาดในทางปฏิบัติของท่านนั้นอยู่ในระดับที่สูงส่งอย่างยิ่ง เราสามารถรับรู้ในประเด็นดังกล่าวนี้ได้จากการที่ท่านหญิงได้ตัดสินใจเลือกท่านศาสดามุฮัมมัด (ซ็อลฯ) มาเป็นสามีคู่ชีวิตในอนาคตของตนเองจากท่ามกลางบุคคลที่ร่ำรวยที่มาสู่ขอท่าน

     ท่านหญิงคอดีญะฮ์คือสตรีที่มีความเข้าใจที่ลึกซึ้งและมีคุณลักษณะอันสะอาดบริสุทธิ์และมีจิตใจที่ใฝ่หาในสิ่งที่เป็นความดีงามและเรื่องของจิตวิญญาณ โดยที่ความเชื่อมั่นที่มีสัจธรรมและความจริงและการมีจิตใจโน้มเอียงไปยังความคุณงามความดีและความสมบูรณ์ต่างๆ นั้นคือคุณลักษณะอันเป็นเฉพาะของตัวตนของท่าน นับจากช่วงวัยสาวของท่านนั้น นับว่าท่านนั้นเป็นหนึ่งจากบรรดาสตรีผู้ที่มีชื่อเสียงที่สุดของฮิญาซและอาหรับ ท่านคือสตรีที่ทำการค้าขายเป็นบุคคลแรกของโลกอาหรับและเป็นหนึ่งจากผู้ประกอบอาชีพการค้าขายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของแผ่นดินฮิญาซ แม้กระทั่งก่อนการแต่งงานกับท่านศาสดา (ซ็อลฯ) ท่านเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่เลื่องลืออยู่ก่อนแล้ว ดังจะเห็นได้ว่าชื่อเสียงของท่านไม่เพียงแต่ถูกกล่าวขานถึงในประวัติศาสตร์อิสลามเพียงเท่านั้น แต่ทว่าในประวัติศาสตร์ของโลกอาหรับและเผ่าชนต่าง ๆ ของอาหรับ และในผลงานและข้อเขียนของบรรดานักประวัติศาสตร์ที่ไม่ใช่อิสลามก็ได้กล่าวขานถึงความยิ่งใหญ่และความประเสริฐของท่านเอาไว้เช่นกัน

      อิบนุอิสหาก นักบันทึกประวัติศาสตร์โบราณได้ยอมรับเช่นกันว่า : ฐานภาพทางจิตวิญญาณและจริยธรรมที่น่าเคารพที่ไม่มีใครเสมอเหมือนของคอดีญะฮ์นั้นไปถึงขั้นที่ได้รับความกรุณาเป็นพิเศษจากพระผู้เป็นเจ้า ดังเช่นวันหนึ่ง ญิบรออีลในขณะที่นำวะฮ์ยู (วิวรณ์) ลงมายังท่านศาสดา (ซ็อลฯ) ได้กล่าวว่า “โอ้ ท่านศาสดา (ซ็อลฯ) จงนำสลาม (ความสันติสุข) ของพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเอกะไปมอบให้กับคอดีญะฮ์ด้วยเถิด” ท่านศาสดาแห่งอิสลาม (ซ็อลฯ) ก็ได้กล่าวกับคอดีญะฮ์ว่า “โอ้ คอดีญะฮ์เอ๋ย ญิบระอีลได้นำสลามของพระผู้เป็นเจ้ามายังเธอด้วย” และเมื่อนั้นท่านหญิงคอดีญะฮ์ได้กล่าวตอบว่า “พระผู้เป็นเจ้าพระองค์คือสลาม (ความสันติสุข) สลาม (ความสันติสุข) นั้นมาจากพระองค์ และขอให้สลาม (ความสันติสุข) นั้นพึงมีแด่ญิบรออีลด้วยเถิด”

      ตามทัศนะที่เป็นที่ยอมรับนั้น ก่อนที่ท่านจะแต่งงานกับท่านศาสดา (ซ็อลฯ) ท่านหญิงคอดีญะฮ์ได้แต่งงานมาแล้วสองครั้ง และสามีทั้งสองของท่านคือ อะตีก บินอาอิซ และฮินด์ บินบะนาซ ทั้งสองจากท่านหญิงไปด้วยเพราะการเสียชีวิต เนื่องจากการสูญเสียสามีคนที่สองไปทำให้ท่านหญิงมีมุมมองในการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนไป และตัดสินใจว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปท่านจะใช้ชีวิตอยู่ตามลำพังและจะไม่ยอมมอบตนและทรัพย์สินของตนไปอยู่ในอำนาจของใครอีกต่อไป ซึ่งบางทีการตัดสินใจเช่นนี้อาจเกิดมาจากสภาพทางจิตวิญญาณอันเป็นเฉพาะและความคิดที่สูงส่งจากภายในที่สะอาดบริสุทธิ์ของท่าน และคิดว่าไม่มีใครที่เหมาะสมในการที่จะมาเป็นคู่ครองของท่านได้อีก และไปถึงขั้นที่ว่าท่านมีความปรารถนาที่จะใช้ชีวิตอย่างอิสระและอยากใช้ชีวิตที่เหลืออยู่โดยลำพังโดยไม่ขึ้นอยู่กับใครและไม่พึ่งพาอาศัยผู้ใด

     แต่ทว่าด้วยกับคุณลักษณะอันเป็นพิเศษที่ไม่มีใครเสมอเหมือนของท่านศาสดามุฮัมมัด (ซ็อลฯ) ได้ทำลายความคิดเช่นนี้ออกไปจากท่านหญิง จิตวิญญาณที่ยิ่งใหญ่ ความคิดที่เป็นเลิศและแนวทางแห่งการดำเนินชีวิตที่สูงส่งของศาสดามุฮัมมัด (ซ็อลฯ) ดึงดูดใจท่านหญิงอย่างมาก จนเป็นเหตุทำให้ท่านหญิงล้มเลิกความคิดก่อนหน้านี้ของตนเอง และละทิ้งจากความปรารถนาที่จะอยู่อย่างอิสระตามลำพังนั้นไป และตัดสินใจว่าหลังจากนี้การดำเนินชีวิตของตนจะต้องเชื่อมโยงกับการดำเนินชีวิตของบุรุษผู้นี้ตลอดไป

     การแต่งงานในครั้งนี้เกิดขึ้นในขณะที่ทรัพย์สมบัติของคอดีญะฮ์ในตอนนั้นเป็นที่กล่าวขานกันไปทั่ว ทรัพย์สมบัติของสตรีผู้มั่งคั่ง และมีความชาญฉลาดผู้นี้มีมากมาย อยู่ในฐานะเศรษฐีนีอันดับหนึ่งของกุเรช และบุคลอย่างเช่น อบูญะฮัล อุกบะฮ์ บินอาบีมุอีฏ กลายเป็นผู้ที่ไม่มีอะไรเลยเมื่อเทียบกับท่านหญิง

     ความหลงใหลในความซื่อสัตย์ ความไว้วางใจได้ และความบริสุทธิ์ของมุฮัมมัด (ซ็อลฯ) มีมากถึงขั้นที่สามารถเอาชนะจิตใจของสตรีผู้มีความมั่งคั่งที่สุดของอาหรับได้ โดยที่ตัวของนางเองอาสาในการเริ่มที่จะเสนอการแต่งงานกับชายหนุ่มผู้สูงส่งและไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนผู้นี้ วันหนึ่งท่านได้เชื้อเชิญท่านศาสดามุฮัมมัด(ซ็อลฯ)ไปพบและในการพบปะกันครั้งนี้ ความลับที่มีอยู่ในจิตใจของนางก็ได้ถูกเปิดเผย และนางได้พูดในสิ่งที่คิดไว้อย่างชัดเจนว่า :

یَابْنَ عَمّ! اِنّی قَدْ رَغِبْتُ فِیکَ لِقِرابَتِکَ مِنّی وَ شَرَفِکَ فی قَوْمِکَ وَ اَمانَتِکَ عِنْدَهُمْ وَ حُسْنِ خُلْقِکَ وَ صِدْقِ حَدِیثِکَ

     “โอ้บุตรชายของลุง! แท้จริงฉันมีความมุ่งหวังในตัวท่านเนื่องในความเป็นเครือญาติของท่านที่มีต่อฉันและเนื่องด้วยความมีเกียรติของท่านในท่ามกลางหมู่ชนของท่าน และความเป็นที่ไว้วางใจ ความมีจริยธรรมที่งดงามและความสัจจริงในคำพูดของท่าน ณ พวกเขาซึ่งท่านได้รักษาความสะอาดบริสุทธิ์ของตนเองไว้ไม่ให้แม้แต่ฝุ่นละอองที่เล็กน้อยที่สุดจากความโสมมทั้งหลายมากล้ำกลายท่านได้ ท่านมีมารยาทที่งดงาม ซื่อสัตย์ และมีสัจจะวาจา ท่านไม่ได้มีความเกรงกลัวต่อสิ่งใดในการพูดความจริง และท่านไม่ยอมสูญเสียสถานะของความเป็นมนุษย์ของท่านไปต่อสิ่งใด คุณลักษณะของความเป็นมนุษย์ และลักษณะที่โดดเด่นและดีงามของท่านนี้ได้สร้างความพอใจให้แก่ฉันอย่างมาก และตอนนี้ฉันมีความปรารถนาที่จะเจรจาเสนอความเป็นคู่ครองและเพื่อนคู่คิดต่อท่าน ถ้าหากท่านเห็นด้วยกับข้อเสนอของฉัน ฉันพร้อมในทุกเวลาที่เห็นสมควรและจะดำเนินพิธีการแต่งงานขึ้น" (1)

ประโยคข้างต้นชี้ให้เห็นได้อย่างดีว่าความรักความปรารถนาของสตรีท่านนี้ที่มีต่อท่านศาสดามุฮัมมัด(ซ็อลฯ)นั้นไม่ได้มาจากความรักความลุ่มหลงของอารมณ์ใคร่แต่ประการใด แต่ทว่าเนื่องมาจากการรู้จักและความรู้ที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับคุณลักษณะของท่านศาสดามุฮัมมัด(ซ็อลฯ) แต่บรรดาบุคคลที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจเช่นนี้ซึ่งก็คือบรรดาสตรีชาวกุเรชกลุ่มหนึ่งที่ได้ตำหนิท่านหญิงคอดีญะฮ์อย่างรุนแรง จนกระทั่งพวกนางกล่าวว่า”นางนั้น ทั้ง ๆ ที่มีฐานะอันสูงส่ง มีอำนาจและทรัพย์สมบัติมากมาย แต่กลับไปแต่งงานกับลูกกำพร้าของอบูฏอลิบซึ่งเป็นชายหนุ่มที่ยากจนและต่ำต้อยเช่นนี้”

     คอดีญะฮ์ ถือว่าการเลือกของนางนั้นเป็นการเลือกที่มาจากความรู้ความเข้าใจ นางจึงมีความหนักแน่นและยืนหยัดอยู่บนการเลือกของตน และในการโต้ตอบต่อคำพูดที่โง่เขลาและไม่รู้ของพวกนางนั้น นางได้กล่าวว่า ”โอ้สตรีทั้งหลาย ฉันได้ยินมาว่าบรรดาสามีของพวกเธอและตัวของพวกเธอเอง ตำหนิการแต่งงานของฉันกับมุฮัมมัด(ซ็อลฯ) และกล่าวหาฉันต่างๆนาๆ ฉันขอถามตัวของพวกเธอว่าในหมู่พวกเธอมีบุคคลอย่างเช่นมุฮัมมัดอยู่หรือไม่? ในเมืองชาม เมืองมักกะฮ์ และภูมิภาคโดยรอบนี้พวกเธอพบเห็นบุคคลใดที่มีคุณลักษณะเหมือนกับเขาในด้านความประเสริฐ และความมีจริยธรรมที่งดงามบ้างหรือไม่? ฉันแต่งงานกับเขาเนื่องจากคุณลักษณะที่กล่าวมาทั้งหมดนี้และฉันได้พบเห็นสิ่งที่มีอยู่ในตัวเขานั้นเป็นสิ่งที่ดีงามยิ่ง”(2)

     ด้วยกับการผ่านพ้นไปของกาลเวลา ชัยชนะต่าง ๆ ของท่านศาสดา(ซ็อลฯ)มีอย่างต่อเนื่อง การแผ่ขยายของศาสนาอิสลาม และบรรดาลูกๆอันเป็นที่ระลึกของท่านคอดีญะฮ์ นั่นก็คือ ฟาตีมะฮ์อัซซะฮ์รอ(อ.) ซึ่งอิมามมะอ์ซูม(ผู้บริสุทธิ์)ทั้ง 11 ท่านนั้นได้สืบเชื้อสายมาจากนาง จำเป็นจะต้องกล่าวคำยกย่องสรรเสริญในการเลือกที่งดงามยิ่งของท่านหญิงคอดีญะฮ์(อ.)และการมีความคิดความเข้าใจที่ลึกซึ้งของนาง ถึงแม้ว่าท่านจะไม่ได้อยู่ดูผลแห่งการเลือกที่งดงามยิ่งของตนก็ตาม

2.ความศรัทธาที่มั่นคงและการยอมรับอิสลามที่แข็งแกร่ง

     ผลแห่งความมีสายตาที่แหลมคมของท่านหญิงคอดิญะฮ์ที่ทำให้นางได้ตัดสินใจเลือกท่านศาสดามุฮัมมัด(ซ็อลฯ)เป็นคู่ชีวิตในอนาคตของตนเอง และกลายเป็นสื่อนำสู่ความศรัทธา(อีหม่าน)และการยอมรับอิสลามของนาง และทำให้นางได้รับฉายานามว่า เป็นสตรีมุสลิมคนแรก
อิบนุอับดุลบิรร์ ได้รายงานด้วยสายสืบของตนจากบิดา คืออบีรอเฟี๊ยะอ์ว่า ท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์(ซ็อลฯ)ได้กระทำนมาซในวันจันทร์(วันที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นศาสดา) และในช่วงท้ายของวันนั้นเองที่ท่านหญิงคอดิญะฮ์(อ.)ได้เริ่มการนมาซ (3)

    และท่านอิมามอลี (อ.) เองก็ได้ยืนยันถึงการศรัทธาของท่านหญิงคอดีญะฮ์ (อ.) ไว้ดังนี้ :

لَمْ یَجْمَعْ بَیْتٌ واحِدٌ یَؤْمَئِذٍ فیِ اْلاِسْلامِ غَیْرَ رَسُولِ اللّه وَ خَدیجَةَ وَ اَنَا ثالِثُهُمْ. اَری نُورَ الْوَحْیِ وَ الرِّسالَةِ وَ اَشُمُّ ریحَ النُّبُوَّةِ

“ในวันนั้นไม่มีบ้านใดที่ถูกรวมเข้าไว้ในอิสลาม นอกจากท่าศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์ (ซ็อลฯ) ท่านหญิงคอดิญะฮ์และฉันคือบุคคลที่สามของพวกเขา ฉันได้เห็นรัศมีแห่งวะห์ยู (วิวรณ์) และสาส์น (ริซาละฮ์ )และฉันได้สัมผัสกลิ่นอายแห่งความป็นศาสดา” (4)

    ท่านหญิงคอดีญะฮ์ (อ.) ได้ยืนหยัดอยู่บนความศรัทธาจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต และเสียสละในหนทางของอิสลาม และนางไม่เคยละเลยจากการปกป้องผู้นำแห่งอิสลามแม้เพียงเสี้ยววินาทีเดียว

3.ท่านคือสตรีที่ประเสริฐที่สุดทั้งในโลกนี้และในปรโลก

สตรีที่มีความประเสริฐที่สุดในโลกนั้นมีสี่ท่าน ดังที่อิบนิอะซีรได้รายงานจากอานัส บินมาลิกว่าท่านศาสดา(ซ็อลฯ)ได้กล่าว่า :

خَیْرُ نِساءِ الْعالَمینَ مریمُ، آسِیةُ، خدیجةُ وَ فاطِمةُ

“สตรีที่ประเสริฐที่สุดของสากลโลกนั้นคือ มัรยัม อาซียะฮ์ คอดีญะฮ์ และฟาฏิมะฮ์(อ)” (5)

    ท่านเหล่านี้คือผู้ซึ่งได้ตระเตรียมเสบียงแห่งสมบูรณ์ไว้ในโลกนี้ และในสวรรค์พวกท่านก็อยู่ในระดับแนวหน้าเช่นเดียวกัน และในท่ามกลางท่านเหล่านั้นก็คือ ท่านหญิงคอดีญะฮ์(อ.) อักรอมะฮ์ได้ รายงานจาก อิบนิอับบาสว่า ท่านศาสดามุฮัมมัด(ซ็อลฯ)ได้กล่าวว่า :

اَفْضَلُ نِساءِ اَهْلِ الْجَنَّةِ خَدیجةُ بِنْتُ خُوَیْلَدٍ وَ فاطِمةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ وَ مَرْیَمُ ابْنَةُ عِمْرانَ وَ آسِیَةُ بِنْتُ مُزاحِمٍ اِمْرَأةُ فِرْعَوْنَ

“สตรีชาวสวรรค์ที่ประเสริฐที่สุดนั้น คือ คอดีญะฮ์ บุตรสาวของคุวัยลิด ฟาตีมะฮ์ บุตรสาวของมุฮัมมัด(ซ็อลฯ) มัรยัม บุตรสาวของอิมรอนและอาซียะฮ์ บุตรสาวของมะซอฮิมภรรยาของฟิรอูน” (6)

4.ภรรยาที่ประเสริฐที่สุดของท่านศาสดา (ซ็อลฯ)

     ท่านศาสดา (ซ็อลฯ) มีภรรยาหลายคน แต่ทว่าในด้านสถานภาพของพวกนางนั้นมีความแตกต่างกัน หนึ่งในบรรดาภรรยาเหล่านั้น ในช่วงที่ท่านยังมีชีวิตอยู่หรือภายหลังจากการเสียชีวิต (วะฟาต) ของท่านได้สร้างความไม่สบายใจและความเจ็บช้ำน้ำใจให้แก่ท่านศาสดา (ซ็อลฯ) อย่างมากมาย และแสดงการเคลื่อนไหวไปในทิศทางตรงกันข้ามกับคำสั่งของท่านศาสดา (ซ็อลฯ) ตลอดเวลา และพฤติกรรมดังกล่าวนี้เองได้กลายเป็นสาเหตุทำให้ฐานะภาพของนางตกต่ำลง แต่บางคนจากพวกนาง อย่างเช่นท่านหญิงคอดีญะฮ์ (อ.) ตลอดช่วงการดำรงอยู่ของตนนั้นได้พยายามที่จะย่างก้าวไปในหนทางของการเชื่อฟังท่านศาสดา (ซ็อลฯ) และพยายามอย่างเต็มที่ที่จะสร้างความพึงพอใจให้แก่ท่าน และผลก็คือว่า ในท่ามกลางบรรดาภรรยาทั้งหมดนั้นท่านหญิงคอดิญะฮ์ (อ.) ได้รับฐานะภาพที่โดดเด่นที่สุด

     ท่านมัรฮูมเชคซุดูกได้รายงานจากท่านอิมามซอดิก(อ) ซึ่งกล่าวว่า : 


تَزَوَّجَ رَسُولُ اللّهِ بِخَمْسَ عَشَرَ اِمْرَأَةً اَفْضَلُهُنَّ خَدیجَةُ بِنْتُ خُوَیْلَدٍ

“ท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์ (ซ็อลฯ) ได้แต่งงานกับสตรี 15 คน บุคคลที่ประเสริฐที่สุดในหมู่พวกนางคือคอดีญะฮ์ บุตรสาวของคุวัยลิด” (7)

5. มารดาของท่านหญิงซะฮ์รอ (อ.)

   ตามตัวบทของคัมภีร์อัลกุรอาน บรรดาภรรยาของท่านศาสดา (ซ็อลฯ) นั้นคือ มารดาทางจิตวิญญาณของบรรดามุอ์มิน (อุมมุลมุอ์มินีน) :

وَ اَزْواجُه اُمَّهاتُهُمْ

“บรรดาภรรยาของเขา(ศาสดา)คือมารดาของพวกเขา(บรรดามุอ์มิน)” (8)

    และท่านหญิงคอดีญะฮ์นั้น ถือได้ว่าเป็นตัวอย่างที่สูงส่งที่สุดของโองการนี้ และความโชคดีนี้ก็เป็นโชคผลของท่านคอดีญะฮ์(อ.)ในท่ามกลางบรรดาภรรยาทั้งหมดของท่านศาสดา (ซ็อลฯ) นั่นก็คือว่า อิมาม 11 ท่านได้ถือกำเนิดขึ้นมาจากเชื้อสายของนาง โดยผ่านท่านหญิงฟาฏิมะฮ์ อัซซะฮ์รอ (อ.) ซึ่งในความเป็นจริงแล้วฐานะภาพเช่นนี้ ต้องอาศัยความคู่ควรและเหมาะสมอันสูงส่ง

    และในท่ามกลางบรรดาบุตรของท่านศาสดา(ซ็อลฯ) นั้น ท่านหญิงฟาฏิมะฮ์อัซซะฮ์รอ(อ.)มีฐานะตำแหน่งที่โดดเด่น ทั้งนี้เนื่องจากว่านางเป็นสตรีที่มีความบริสุทธิ์จากความผิดบาป(อิซมะฮ์) (9) และตำแหน่งอิมาม (อิมามะฮ์) และผู้สืบทอด (วิซอยะฮ์) ภารกิจของท่านศาสดา (ซ็อลฯ) นั้นก็มาจากเชื้อสายของนาง

6. ความเอื้ออาทรและการให้ที่ไม่มีใครเสมอเหมือน

ความมั่งคั่งร่ำรวยของท่านหญิงคอดีญะฮ์ในยุคนั้นเป็นที่ล่ำลือกันไปทั่ว ทรัพย์สมบัติของสตรีผู้มั่งคั่งและเฉลียวฉลาดผู้นี้มีมากมายถึงขนาดที่ว่าถูกจัดให้อยู่ในอันดับหนึ่งของชาวกุเรช แม้แต่อบูญะฮัล และอุกบะฮ์บินอบีมุอีฏ เมื่อเทียบกับนางถือว่าเป็นผู้ที่ไม่มีทรัพย์สมบัติเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

   บรรดานักประวัติศาสตร์ได้นับคำนวณทรัพย์สมบัติของท่านหญิงคอดีญะฮ์ (อ.) ไว้ดังนี้ คือ :

1. อูฐจำนวนหลายพันตัวซึ่งใช้ในการบรรทุกสินค้าของนาง

2. โดมสีเขียวที่ถักทอมาจากไหมและผ้าไหมที่ขึงคลุมอยู่บนหลังคาบ้านของนาง สิ่งนี้เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นถึงความร่ำรวยมั่งคั่งของนาง และบรรดาคนยากจนที่ได้เห็นสัญลักษณ์นี้จะมายังบ้านของนางเพื่อขอความช่วยเหลือ

3. มีทาสชายและหญิงจำนวนสี่ร้อยคนที่จะคอยรับใช้และกระทำกิจการงานต่าง ๆ ให้แก่นาง (10)

ภายหลังจากแต่งงานกับท่านศาสดา (ซ็อลฯ) ท่านหญิงคอดีญะฮ์ (อ.) ได้มอบทรัพย์สินทั้งหมดของตนให้อยู่ในอำนาจการใช้สอยของท่านศาสดา (ซ็อลฯ) และนางได้กล่าวกับท่านศาสดา (ซ็อลฯ) ว่า :

اَلْبَیْتُ بَیْتُكَ وَ اَنَا اَمَتُكَ

“บ้านนี้คือบ้านของท่านและฉันก็เป็นทาสรับใช้ของท่าน” (11)

     วะรอเกาะฮ์ บินนูฟิล ซึ่งเป็นลุงของท่านหญิงคอดีญะฮ์ (อ.) ภายหลังจากเหตุการณ์นี้เขาได้มาที่บริเวณใกล้ ๆ อาคารกะบะฮ์และได้ยืนอยู่ระหว่างบ่อน้ำซัมซัมกับมะกอมของท่านศาสดาอิบรอฮีม (อ.) และกล่าวด้วยเสียงดังว่า “โอ้ หมู่ชนชาวอาหรับเอ๋ย! จงรู้ไว้เถิดว่าคอดีญะฮ์ต้องการให้พวกเจ้าเป็นสักขีพยานว่านางได้มอบทรัพย์สินทั้งหมดของนาง ไม่ว่าจะเป็น ทาสชายและหญิง ทรัพย์สมบัติต่าง ๆ ปศุสัตว์ สินสอดทองหมั้นและของขวัญต่าง ๆ ให้แก่มุฮัมมัด (ซ็อลฯ) และทั้งหมดนั้นคือของขวัญที่มุฮัมมัด (ซ็อลฯ) ได้รับมาจากนาง และการกระทำเช่นนี้ของคอดีญะฮ์ (อ.) เนื่องมาจากความรักและความผูกพันของนางที่มีต่อมุฮัมมัด(ซ็อลฯ) พวกท่านจงเป็นสักขีพยานในสิ่งนี้เถิด” (12) และท่านศาสดา (ซ็อลฯ) ได้ใช้ประโยชน์จากทรัพย์สมบัติทั้งหมดเหล่านี้อย่างเต็มที่ในการแผ่ขยายอิสลามและเพื่อเป้าหมายต่าง ๆ ของมัน (13)

7. ความอดทนอดกลั้นที่ไม่มีใครเสมอเหมือน

    บุคคลเยี่ยงท่านหญิงคอดีญะฮ์ (อ.) ที่เจริญเติบโตขึ้นมาในท่ามกลางความมั่งคั่ง ร่ำรวยนั้น โดยธรรมชาติแล้วจะต้องได้รับการเลี้ยงดูอย่างถนุถนอมและไม่มีความอดทนอดกลั้นต่อความทุกข์ยากสักเท่าไร แต่ท่านหญิงคอดีญะฮ์ (อ.) นั้นแม้จะใช้ชีวิตอยู่ในท่ามกลางปัจจัยอำนวยสุขต่างๆมากมาย แต่ภายหลังจากการแต่งงานและการศรัทธามั่นต่อท่านศาสดา (ซ็อลฯ) นางได้เตรียมพร้อมตนเองสำหรับการอดทนอดกลั้นต่อความยากลำบากต่างๆ อดทนต่อการบีบคั้นต่างๆของบรรดาผู้ตั้งภาคีชาวมักกะฮ์ การตำหนิของเครือญาติ การปิดล้อมทางด้านเศรษฐกิจในหุบเขาอบีฏอลิบและอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยางการปิดล้อมทางด้านเศรษฐกิจได้สร้างความยากลำบากให้กับนางอย่างมากมาย และแม้จะอยู่ในวัยชราภาพ (63-65 ปี) ก็ตาม นางได้แสดงให้เห็นถึงความอดทนความอดกลั้นอย่างเต็มที่ บินตุชชาฏี ได้กล่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ว่า คอดีญะฮ์อยู่ในวัยที่ความอดทนนั้นไม่ใช่เรื่องที่ง่ายดายนักสำหรับนางและไม่ใช่เป็นบุคคลที่เคยชินกับการดำเนินชีวิตที่ยากลำเค็ญ แต่กระนั้นก็ตามด้วยกับวัยที่แก่ชราของนางก็ยังสามารถอดทนต่อความทุกข์ยากต่างๆและด้วยผลของการปิดล้อมทางเศรษฐกิจในหุบเขาที่ได้เกิดขึ้นนั้นทำให้นางต้องจบชีวิตลงในที่แห่งนั้น

8. ผู้สนับสนุนภารกิจการประกาศสาส์นและมีความรักต่อตำแหน่งผู้นำ (อิมามัต)

    สตรี 4 ท่านในโลกนี้ที่ไปถึงยังตำแหน่งแห่งความสมบูรณ์ (กะม้าล) และถูกรู้จักในฐานะสตรีผู้เป็นแบบอย่างและมีความประเสริฐสูงสุด นั่นคือ อาซียะฮ์ มัรยัม คอดีญะฮ์ และฟาฏิมะฮ์ (อ.) และสิ่งที่สำคัญที่สุดนั้นก็คือการที่สตรีทั้งสี่ท่านนี้มีคุณลักษณ์ที่เหมือนกันในการปกป้อง และการเชื่อฟังต่อผู้นำในยุคสมัยของตน ท่านหญิงอาซียะฮ์ ได้ปกป้องจากการเป็นผู้นำและการประกาศสาส์นของท่านศาสดามูซา (อ.) จนวาระสุดท้ายของชีวิต ท่านหญิงมัรยัมอดทนอดกลั้นต่อการดูถูกเหยียดหยามและความทุกข์ยากต่างๆนาๆเพื่อให้การประกาศสาส์นของท่านศาสดาอีซา(อ.)เกิดความมั่นคงแข็งแกร่ง ท่านหญิงฟาฏิมะฮ์ อัซซะฮ์รอ (อ.) ได้คุ้มครองและปกป้องจากอิมาม(ผู้นำ)ของตน คือท่านอะ ลีบินอบีฏอลิบ (อ.) และในที่สุดท่านก็เป็นชะฮีด (เสียชีวิตลง) ในหนทางของอิมามัตและวิลายัต

     และท่านหญิงคอดีญะฮ์ (อ.) นั้น นางคือผู้สนับสนุนและผู้ปกป้องที่ซื่อสัตย์ต่อการประกาศสาส์นของท่านศาสดา (ซ็อลฯ) อย่างแท้จริง นางได้มอบชีวิตและทรัพย์สินไปในการประกาศสาส์นนี้ นางเป็นทั้งผู้ที่ยึดมั่นต่อศาสนทูตและเป็นผู้ค้ำจุนอิมามัต (ความเป็นผู้นำ) เป็นทั้งผู้สนับสนุนและเคียงบ่าเคียงไหล่ในการประกาศสาส์นและเป็นทั้งผู้ที่รักและให้การสนับสนุนตำแหน่งผู้นำ (อิมามัต) อยู่ตลอดเวลา

     ในกรณีของการปกป้องการประกาศสาส์นนั้นเราได้ชี้ให้เห็นไปแล้วในส่วนต่างๆก่อนหน้านี้ และในส่วนนี้จะขอชี้ให้เห็นแค่เพียงประเด็นเดียว ในสรวงสวรรค์นั้น ท่านศาสดาอาดัม (อ.) ได้มองเห็นการดำเนินชีวิตของท่านศาสดามุฮัมมัด (ซ็อลฯ) และท่านหญิงคอดีญะฮ์ (อ.) และท่านได้กล่าวขึ้นว่า “หนึ่งในความเหนือกว่าของมุฮัมมัด (ซ็อลฯ) ที่มีเหนือฉันนั้น ก็คือภรรยาของเขาที่ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือเขาในการดำเนินภารกิจตามพระบัญชาของพระผู้เป็นเจ้า ในขณะที่ภรรยาของฉันกลับยุยงฉันให้ฝ่าฝืนพระบัญชาของพระองค์” (15)

     ส่วนในเรื่องของความรักและความผูกพันที่ท่านหญิงคอดีญะฮ์ (อ.) มีต่อท่านอิมามอะลี (อ.) นั้น ท่านมัรฮูมมัจญ์ลิซีได้รายงานไว้เช่นนี้ว่า “ภายหลังจากที่ท่านศาสดา (ซ็อลฯ) ได้แต่งงานกับท่านหญิงคอดีญะฮ์ (อ.) (และการถือกำเนิดของท่านอะลี (อ.)) ท่านศาสดาได้บอกกล่าวถึงความรักที่ท่านมีต่อท่านอะลี (อ.) และนับจากนั้นเป็นต้นมาท่านหญิงคอดีญะฮ์ก็แสดงออกถึงความรักอย่างมากมายต่อท่านอิมามอะลี (อ.) และนางจะให้คนรับใช้นำเสื้อผ้า เครื่องประดับ ทาสหญิงและเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่จำเป็นไปมอบให้ท่านอิมามอะลี (อ.) อยู่เสมอ จนกระทั่งประชาชนจะพากันพูดว่า “อาลี (อ.) นั้นคือน้องชายของมุฮัมมัด (ซ็อลฯ) และเป็นผู้ที่รักที่สุดของเขาและเขาก็ถือได้ว่าเป็นแก้วตาดวงใจของคอดีญะฮ์ (อ.) ... ความกรุณาและความรักของคอดีญะฮ์ (อ.) นั้นถูกส่งมอบไปยังบ้านของอบูฏอลิบทั้งในยามเช้าและยามเย็น” (16)

     ในช่วงเวลาแห่งการถือกำเนิดของท่านหญิงฟาฏิมะฮ์ (อ.) นั้น ได้ทำให้ท่านหญิงคอดีญะฮ์รู้จักกับวิลายัต (อำนาจการปกครอง) ของท่านอิมามอะลี (อ.) มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากว่า ท่านหญิงฟาฏิมะฮ์อัซซะฮ์รอ (อ.) บุตรสาวของนาง ภายหลังจากการถือกำเนิดขึ้นมาและภายหลังจากการกล่าวปฏิญาณถึงความเป็นเอกะของพระผู้เป็นเจ้าและความเป็นศาสดาของท่านศาสดามุฮัมมัด (ซ็อลฯ) นางได้กล่าวดังนี้ว่า :

وَ اَنَّ بَعْلِی سیّدُ اْلاَوْصِیاء وَ وُلْدِی سادَةُ الاَْسْباط

“และสามีของข้าฯ คือนายของบรรดาวะซี (ผู้สืบทอด) และลูกหลานของข้าฯ คือนายของหมู่ชน” (17)

     นอกเหนือไปจากนี้ท่านหญิงคอดีญะฮ์ (อ.) ยังได้แสดงการยอมรับวิลายะฮ์ (อำนาจการปกครอง) ของท่านอิมามอะลี (อ.) และลูกหลานของท่านอย่างชัดเจน ทั้ง ๆ ที่ในช่วงเวลานั้นการเป็นผู้นำ (อิมามัต)ของท่านยังไม่บรรลุสู่ขั้นตอนในทางปฏิบัติเลยก็ตาม

    ท่านมัรฮูมมะฮัลลาตี ได้อ้างคำรายงานจากท่านมัรฮูมมัจญ์ลีซี ซึ่งท่านกล่าวว่า : วันหนึ่งท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์ (ซ็อลฯ) ได้เรียกท่านหญิงคอดีญะฮ์ (อ.) มาหาท่านและกล่าวว่า : นี่คือญิบรออีล พร้อมกับกล่าวว่า สำหรับอิสลามนั้นมีเงื่อนไขต่าง ๆ คือ :

1.การยอมรับในเอกานุภาพของพระผู้เป็นเจ้า

2.การยอมรับในความเป็นศาสดาของปวงศาสดา

3.การยอมรับในวันแห่งการฟื้นคืนชีพและการปฏิบัติตามหลักศาสนบัญญัติ

4.การเชื่อฟังปฏิบัติตามผู้ปกครองกิจการงาน (อุลิลอัมร์) (คืออะลี (อ.)) และบรรดาอิมามผู้บริสุทธิ์จากลูกหลานของเขา และการแสดงออกในความเป็นศัตรูต่อบรรดาศัตรูของพวกเขา”

    ท่านหญิงคอดีญะฮ์จึงได้แสดงการยอมรับต่อพวกท่านเหล่านั้น (18)

    กรณีเกี่ยวกับการเป็นผู้นำ (อิมามัต) ของท่านอมีรุลมุอฺมีนีน (อ.) นั้น ท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์ (ซ็อลฯ) ได้กล่าวกับท่านหญิงคอดีญะฮ์ว่า :

هُوَ مَولاكِ وَ مَوْلَی الْمُؤْمِنینَ وَ اِمامُهُمْ بَعْدی 

“เขาคือนายของเธอและนายของบรรดาผู้ศรัทธา และเป็นอิมาม (ผู้นำ) ของพวกเขาภายหลังจากฉัน”

    จากนั้นท่านได้วางมือของท่านลงบนมือของอิมามอะลี (อ.) และท่านหญิงคอดียะฮ์ได้วางมือของท่านลงบนมือของท่านศาสดา (ซ็อลฯ) และเช่นนี้เองที่การให้สัตยาบันต่อวิลายะฮ์ (อำนาจการปกครอง) ของท่านอิมามอะลี (อ.) ได้ถูกกระทำขึ้น (19)


เชิงอรรถ :

(1) ซีร่อตุนนะบะวียะฮ์, อิบนุฮิชาม, เล่มที่ 1, หน้าที่ 201 ; ตารีคอัฏฏ็อบรี, เล่มที่ 1, หน้าที่ 521

(2) บิฮารุลอันวาร, เล่มที่ 16, หน้าที่ 81 และ เล่มที่ 103, หน้าที่ 374

(3) อัลอิซตีอาบ, เล่มที่ 2, หน้าที่ 419

(4) ตารีคอัฏฏ็อบรี, เล่มที่ 2, หน้า 208 ; ชัรห์ นะฮ์ญุลบะลาเฆาะฮ์, อิบนุอะบิลฮะดีด, เล่มที่ 13, หน้า 197

(5) อัลคิซ็อล, เชคซุดูก, หมวดคิซอลุลอัรบะอะฮ์

(6) อุซุดุลฆอบะฮ์, เล่มที่ 5, หน้าที่ 437 ; อัลอิซตีอาบ, เล่มที่ 4, หน้าที่ 1821

(7) อัลคิซ็อล, เชคซุดูก, หมวดคิซอลุลอัรบะอะฮ์

(8) อัลกุรอานบทอัลอะห์ซาบ โองการที่ 5

(9) ) อัลกุรอานบทอัลอะห์ซาบ โองการที่ 33

(10) อัลวะกออิอ์ วัลฮะวาดิษ, มุฮัมมัด บากิร มัลบูบี, หน้าที่ 13 ; บิฮารุลอันวาร, เล่มที่ 17, หน้าที่ 309 และเล่มที่ 16, หน้าที่ 22

(11) หนังสืออ้างอิงเดิม

(12) บิฮารุลอันวาร, เล่มที่ 16, หน้าที่ 75-77

(13) บิฮารุลอันวาร, เล่มที่ 19, หน้าที่ 63

(14) คอดีญะฮ์ กุบรอ นะมูเนฮ์ ซัน มุญาฮิด มุซันมอน

(15) ฏอบะก็อต อิบนุซะอัด, เล่มที่ 1, หน้าที่ 134

(16) บิฮารุลอันวาร, เล่มที่ 37, หน้าที่ 34

(17) บิฮารุลอันวาร, เล่มที่ 43, หน้าที่ 3

(18) ริยาฮัยนุชชะรีอะฮ์, มะฮัลลาตี, เล่มที่ 2, หน้าที่ 209

(19) หนังสืออ้างอิงเดิม


ที่มา : เว็บไซต์ tebyan

แปลโดย : เชคมุฮัมมัดนาอีม ประดับญาติ

Copyright © 2018 SAHIBZAMAN.NET- สื่อเรียนรู้สำหรับอิสระชนคนรุ่นใหม่

ผู้เยี่ยมชมอยู่ขณะนี้

มี 52 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

0846799
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
750
1216
4446
836056
750
26088
846799

พฤ 01 ต.ค. 2020 :: 23:59:22