Powered by OrdaSoft!

วิทยปัญญา ปัจจัยมุ่งสู่การมีบั้นปลายชีวิตที่ดีงาม  บนพื้นฐานคำสอนของอิสลาม มนุษย์เราจำเป็นต้องวิงวอนขอความต้องการต่างๆ ทั้งหมดของตนเองจากพระผู้เป็นเจ้า และเพื่อที่จะได้มาซึ่งสิ่งต้องการและปัจจัยจำเป็นทั้งหลายในชีวิตนั้นจะต้องไม่พึ่งพิงอยู่ที่สื่อทางภายนอกเพียงอย่างเดียว....

ความไม่ใส่ใจต่อคำสั่งของศาสนา คือตัวอย่างของความเป็นคนไร้ศาสนาการไม่ให้ความสำคัญต่อคำสอนและหลักปฏิบัติของศาสนานั้นคือบ่อเกิดของความขาดทุนและการลงโทษจากพระผู้เป็นเจ้า จากคำพูดของบรรดามะอ์ซูม (อ.) ที่ได้อธิบายถึงคนที่ไม่ใส่ใจต่อคำสอนและคำ.....

บรรทัดฐานการดำเนินชีวิต ด้วยการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนมนุษย์การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนมนุษย์ หมายถึง การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับของผู้คน การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน การทำคุณประโยชน์ให้แก่ประชาชน การรับใช้บริการเพื่อนมนุษย์ การร่วม....

สถานะและเกียรติของความเป็นมนุษย์ มนุษย์ในท่ามกลางสิ่งถูกสร้างทั้งมวลนั้นมีสถานะและเกียรติที่สูงส่งที่สุด เนื่องจากพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงสร้าง ได้ทรงคัดเลือกมนุษย์ในฐานะตัวแทนของพระองค์ในหน้าพื้นพิภพ.....

กุญแจไขความสำเร็จและความโชคดี จากคำสอนของคัมภีร์อัลกุรอานโองการจำนวนมากของคัมภีร์อัลกุรอาน ได้อธิบายถึงคุณลักษณะพิเศษของผู้ที่บรรลุความสำเร็จและความผาสุกไพบูลย์ไว้ สำหรับผู้ที่ปรารถนาความสำเร็จและความผาสุกไพบูลย์ที่แท้จริงในชีวิต...

การค้าที่จะได้รับผลกำไรเป็นทวีคูณ ในทัศนะอิสลาม ในคำสอนของอิสลามถือว่าโลกนี้ (ดุนยา) เปรียบได้ดังสถานที่ทำการค้า ดั่งที่ท่านอิมามอะลี อัลฮาดี (อ.) ได้กล่าวว่าโลกนี้คือตลาดที่คนกลุ่มหนึ่งได้รับผลกำไร และคนอีกกลุ่มหนึ่งได้รับความขาดทุนใน....

สิทธิของเพื่อนมนุษย์ (ฮักกุนนาส)ในคำสอนของอิสลามได้แบ่งสิทธิโดยรวมไว้สองประการ ที่มุสลิมจะต้องระวังรักษาหรือปฏิบัติตามสิทธิดังกล่าว ได้แก่ หนึ่ง "ฮักกุลลอฮ์" (สิทธิของอัลลอฮ์) และสอง "ฮักกุนนาส" (สิทธิของเพื่อนมนุษย์) การละเมิดสิทธิของอัลลอฮ์ที่.....

สิ่งถูกสร้างของพระผู้เป็นเจ้า

ในระบอบการสร้างของพระผู้เป็นเจ้านั้น สิ่งถูกสร้างบางส่วนจะมีความดีงามและความประเสริฐเหนือกว่าอีกบางส่วน ข้อเท็จจริงดังกล่าวนี้เราจะพบเห็นได้อย่างชัดเจนในทุกประเภทของสิ่งถูกสร้างของพระผู้เป็นเจ้า...

ผู้เยี่ยมชมอยู่ขณะนี้

มี 36 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

0107982
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
440
787
440
101806
16295
17494
107982

อ 23 ก.ย. 2018 :: 18:00:05