Powered by OrdaSoft!

วิทยปัญญา ปัจจัยมุ่งสู่การมีบั้นปลายชีวิตที่ดีงาม  บนพื้นฐานคำสอนของอิสลาม มนุษย์เราจำเป็นต้องวิงวอนขอความต้องการต่างๆ ทั้งหมดของตนเองจากพระผู้เป็นเจ้า และเพื่อที่จะได้มาซึ่งสิ่งต้องการและปัจจัยจำเป็นทั้งหลายในชีวิตนั้นจะต้องไม่พึ่งพิงอยู่ที่สื่อทางภายนอกเพียงอย่างเดียว....

ความไม่ใส่ใจต่อคำสั่งของศาสนา คือตัวอย่างของความเป็นคนไร้ศาสนาการไม่ให้ความสำคัญต่อคำสอนและหลักปฏิบัติของศาสนานั้นคือบ่อเกิดของความขาดทุนและการลงโทษจากพระผู้เป็นเจ้า จากคำพูดของบรรดามะอ์ซูม (อ.) ที่ได้อธิบายถึงคนที่ไม่ใส่ใจต่อคำสอนและคำ.....

บรรทัดฐานการดำเนินชีวิต ด้วยการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนมนุษย์การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนมนุษย์ หมายถึง การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับของผู้คน การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน การทำคุณประโยชน์ให้แก่ประชาชน การรับใช้บริการเพื่อนมนุษย์ การร่วม....

สถานะและเกียรติของความเป็นมนุษย์ มนุษย์ในท่ามกลางสิ่งถูกสร้างทั้งมวลนั้นมีสถานะและเกียรติที่สูงส่งที่สุด เนื่องจากพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงสร้าง ได้ทรงคัดเลือกมนุษย์ในฐานะตัวแทนของพระองค์ในหน้าพื้นพิภพ.....

กุญแจไขความสำเร็จและความโชคดี จากคำสอนของคัมภีร์อัลกุรอานโองการจำนวนมากของคัมภีร์อัลกุรอาน ได้อธิบายถึงคุณลักษณะพิเศษของผู้ที่บรรลุความสำเร็จและความผาสุกไพบูลย์ไว้ สำหรับผู้ที่ปรารถนาความสำเร็จและความผาสุกไพบูลย์ที่แท้จริงในชีวิต...

การค้าที่จะได้รับผลกำไรเป็นทวีคูณ ในทัศนะอิสลาม ในคำสอนของอิสลามถือว่าโลกนี้ (ดุนยา) เปรียบได้ดังสถานที่ทำการค้า ดั่งที่ท่านอิมามอะลี อัลฮาดี (อ.) ได้กล่าวว่าโลกนี้คือตลาดที่คนกลุ่มหนึ่งได้รับผลกำไร และคนอีกกลุ่มหนึ่งได้รับความขาดทุนใน....

สิทธิของเพื่อนมนุษย์ (ฮักกุนนาส)ในคำสอนของอิสลามได้แบ่งสิทธิโดยรวมไว้สองประการ ที่มุสลิมจะต้องระวังรักษาหรือปฏิบัติตามสิทธิดังกล่าว ได้แก่ หนึ่ง "ฮักกุลลอฮ์" (สิทธิของอัลลอฮ์) และสอง "ฮักกุนนาส" (สิทธิของเพื่อนมนุษย์) การละเมิดสิทธิของอัลลอฮ์ที่.....

สิ่งถูกสร้างของพระผู้เป็นเจ้า

ในระบอบการสร้างของพระผู้เป็นเจ้านั้น สิ่งถูกสร้างบางส่วนจะมีความดีงามและความประเสริฐเหนือกว่าอีกบางส่วน ข้อเท็จจริงดังกล่าวนี้เราจะพบเห็นได้อย่างชัดเจนในทุกประเภทของสิ่งถูกสร้างของพระผู้เป็นเจ้า...

ผู้เยี่ยมชมอยู่ขณะนี้

มี 33 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

0148134
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1061
1043
5126
138929
11446
24476
148134

พฤ 15 พ.ย. 2018 :: 17:46:46