ครรลองจริยธรรม
Powered by OrdaSoft!

ผู้ที่มีมารยาททรามจะมีชีวิตอย่างโดดเดี่ยวในสังคมพฤติกรรมบางอย่างของมนุษย์นั้นมีอิทธิพลและผลกระทบอย่างมากต่อการดำเนินชีวิตทางสังคม ด้วยเหตุนี้ศาสนาอิสลามจึงให้ความสำคัญเป็นพิเศษในเรื่องนี้ ด้วยเหตุที่ว่ามนุษย์จะต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่น จะต้องคบหาสมาคมและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนทั้งหลาย จึงจำเป็นต้องมีมารยาทที่ดีงาม.....

แนวทางปฏิบัติของศาสดา (ซ็อลฯ) การอยู่ร่วมกันอย่างสันติความมีจิตเมตตาและความสุภาพอ่อนโยน เป็นคุณลักษณะประการหนึ่งซึ่งนับได้ว่ามีความสำคัญอย่างมากในแนวทางปฏิบัติทางสังคมของท่านศาสดามุฮัมมัด (ซ็อลฯ) ทั้งในระดับภายในและระหว่างประเทศ  มิฉะนั้นแล้วพื้นฐานสำหรับการชี้นำ (ฮิดายะฮ์) และการเผยแผ่สาส์นของพระผู้เป็นเจ้าจะไม่เกิดขึ้น......

“กุญแจ” สู่ขุมคลังของคำสอนแห่งพระผู้เป็นเจ้าการอธิบายถึงบทบาทของอะฮ์ลุลบัยต์ (อ.) นั้น ท่านอิมาม (อ.) ได้แนะนำอะฮ์ลุลบัยต์ (อ.) ว่าเป็นประตูและกุญแจไขสู่ขุมคลังของความรู้แห่งพระผู้เป็นเจ้า และในอีกสำนวนหนึ่งได้กล่าวถึงท่านเหล่านั้นในฐานะครูเพียงผู้เดียวที่จะแนะนำให้รู้จักบทบัญญัติต่างๆ ของศาสนา.....

เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง ความชั่วให้เป็นความดีการเปลี่ยนความชั่วให้เป็นความดีนั้นเป็นสิ่งที่ได้ถูกกล่าวถึงอย่างชัดเจนในคัมภีร์อัลกุรอานและคำสอนของอิสลาม และในแหล่งอ้างอิงต่าง ๆ ทางศาสนาได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ แต่สิ่งที่เป็นคำถามก็คือว่า การเปลี่ยนแปลงนี้จะเกิดขึ้นได้อย่างไร?

อำนาจการปกครองเป็นสิทธิ์ของใคร? ระหว่างพรรคแห่งพระเจ้ากับพรรคแห่งมาร!รัฐบาลและระบอบการปกครอง หากมาจากพระผู้เป็นเจ้าและก่อรูปขึ้นบนพื้นฐานการอนุญาตของพระผู้เป็นเจ้าแล้ว มันก็คือรัฐบาลแห่งพระผู้เป็นเจ้า หากมิฉะนั้นแล้วมันก็คือรัฐบาลแห่งมารที่จำเป็นต้องหลีกเลี่ยง.....

นโยบายในการดำเนินชีวิต ต่อชนชั้นผู้อ่อนแอและผู้ถูกกดขี่ หนึ่งในแบบอย่างและนโยบายในการดำเนินชีวิตที่เห็นได้อย่างชัดเจนของท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์ (ซ็อลฯ) และบรรดาอิมาม (อ.) คือการให้ความสำคัญต่อบรรดาผู้อ่อนแอและคนยากจน (มุสตัฎอะฟีน)......

"ศาสนา" แนวทางในการดำเนินชีวิตเพื่อความผาสุกในปรโลกในการดำเนินชีวิตส่วนตัวและสังคมของมนุษย์นั้น มีความต้องการและความจำเป็นต่างๆ มากมาย ซึ่งโดยลำพังเพียงตัวคนเดียวนั้นไม่สามารถที่จะตอบสนองความต้องการเหล่านี้ได้ ดังนั้นตลอดเวลาจึงจำเป็นต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนอื่นๆ ในรูปของสังคม......

สถานภาพสตรีภายใต้ร่มเงาของศาสนาอิสลาม ก่อนการมาของอิสลาม สตรีไม่มีสถานภาพใดๆ ทางสังคม และได้รับการดูถูกเหยียดหยามอย่างรุนแรงในยุคญาฮิลียะฮ์ (อนารยะ) ถึงขั้นที่ว่าพวกเขาจะฝังลูกผู้หญิงของตนเองทั้งเป็น วัฒนธรรมและความเชื่อของอาหรับส่วนใหญ่ในยุคญาฮิลียะฮ์ (อนารยะ) จะถือว่าเกียรติศักดิ์ศรี....

ผู้เยี่ยมชมอยู่ขณะนี้

มี 24 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

0513121
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
800
1622
8818
494497
33311
43816
513121

ส 24 ส.ค. 2019 :: 09:55:30